Certyfikat CVA

Co to jest VCA/SCC?

VCA w j. niderlandzkim (SCC w j. angielskim) to skrót oznaczający podstawy prawa warunków pracy w UE. Najprościej rzecz ujmując jest to BHP, jednak certyfikat respektowany jest w Holandii, Belgii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii). Posiadanie Certyfikatu / Paszportu Bezpieczeństwa stanowi dowód poznania i zachowywania przez pracownika zasad systemu VCA i oficjalnie uprawnia do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej, montażowo-instalacyjnej, maszynowej, transportowej, mechanicznej, elektrycznej, chemii i petrochemii oraz oczyszczalniach i firmach remontowych w ww. krajach.
Dokument VCA zachowuje ważność przez okres 10 lat.

Jak zdobyć certyfikat VCA

Egzamin z zakresu wiedzy VCA trwa godzinę. Jest przeprowadzany przez polskiego egzaminatora Vaneau Groep Partners w formie testu.
Przed egzaminem kandydaci otrzymują kompendium wiedzy o VCA w postaci ksiązki. Wyniki podawane są kilka dni po egzaminie. Na certyfikat czeka się około trzech tygodni.

Szkolenie VCA

Celem kursu jest zaznajomienie pracowników z normami i przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku, a tym samym podniesienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy:
1. Prawo Warunków Pracy
2. Niebezpieczeństwo, ryzyko i prewencja
3. Wypadki: przyczyny i prewencja
4. Bezpieczne postępowanie
5. Zadania, prawa, obowiązki i zebrania
6. Procedury i instrukcje, oznaczenia
7. Przygotowanie do sytuacji awaryjnej
8. Niebezpieczne substancje
9. Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
10. Narzędzia i maszyny
11. Specyficzne prace i warunki pracy
12. Elektryczność i promieniowanie
13. Ergonomiczne miejsce pracy
14. Środki ochrony indywidualnej

Oferta i cennik

Egzamin w formie testu
VCA Basic / kurs podstawowy bezpieczeństwa - przeznaczony dla pracowników technicznych-liniowych.
Koszt: 190 euro*
* UWAGA Możliwe dofinansowanie kosztów egzaminu VCA/SCC przez Urzędy Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy na wniosek osoby uprawnionej, mogą sfinansować do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminu umożliwiającego uzyskanie Certyfikatu VCA/SCC, jeżeli bezrobotny uzasadni celowość zdanego egzaminu.

Bezrobotny składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu oraz dokumenty wymagane przez powiatowe urzędy pracy, w szczególności:

  • oświadczenie pracodawcy wyrażające chęć zatrudnienia przy posiadaniu Certyfikatu (można ewentualnie przedstawić kilka ofert pracy w danym zawodzie z wymogiem posiadania Certyfikatu VCA)
  • oświadczenie zawierające informację o nazwie, terminie i koszcie egzaminu (przygotowujemy na życzenie)

Osoby uprawnione do korzystania z finansowania z Funduszu Pracy kosztów egzaminu:

  • bezrobotni
  • poszukujący pracy o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy
  • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 40 ust. 3a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami).
  • § 37 Rozporządzenia z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez Publiczne Służby Zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. nr 47, poz. 315).